Emissió

A l'efecte del que preveu la normativa espanyola, s'entén per emissió cada conjunt de valors negociables que procedeixen d'un mateix emissor i que es poden considerar homogenis entre si (atribueixen als seus titulars un contingut similar de drets i obligacions, tenen la mateixa naturalesa i règim de transmissió, i responen a una unitat de propòsit, com per exemple l'obtenció sistemàtica de finançament).