Dividend

Part del benefici líquid total aconseguit per una societat mercantil i que, en la mesura que ho acordi l'òrgan administratiu i ho aprovi la Junta General, constitueix la base de repartiment entre els accionistes segons el nombre d'accions que posseeixin i en què estigui dividit el capital social. Els dividends es configuren com la retribució als accionistes o propietaris de l'empresa, o dit d’una altra manera, la forma de remunerar el capital propi de l'empresa.