Dividend complementari

La Junta General, en aprovar l'aplicació del resultat i fixar definitivament el dividend a abonar als accionistes, acordarà el pagament del dividend complementari quan ja s'hagin abonat quantitats a compte.