Dividend brut

Dividend al qual no s'ha detret la retenció a compte de l'impost sobre la renda.