Diversificació de riscos

Amb referència a les inversions en Borsa significa que cal distribuir les col·locacions en valors de sectors diversificats i en renda fixa i renda variable de tal manera que el possible desenvolupament desfavorable d'algun d'ells no repercuteixi sobre tota la cartera de l'inversor.