Deute garantit

Emissions que estan garantides per una altra entitat diferent de la que ha emès l'actiu financer.