Derivats

Són aquells instruments financers el preu dels quals no solament varia en funció de paràmetres com risc, termini, etc., sinó que també depèn de la cotització que assoleixi en el mercat un altre actiu, el qual es denomina “subjacent”. L'inversor aposta per una determinada evolució d'aquest subjacent (a l'alça o a la baixa) en els mercats de valors.