Dipòsit de valors

Entrega de títols a una entitat financera, per a la seva administració i custòdia. L'entitat dipositària s'encarrega, per tant, de l'exercici dels drets econòmics inherents als títols: cobrament d'interessos o dividends, ampliacions de capital, venda de drets, etc. També emet certificats de propietat per a l'exercici dels drets polítics.