Day trader

Inversor intradia, és a dir, interessat a fer operacions de compra i venda d'actius en un mateix dia. Entren i surten del mercat aprofitant les fluctuacions del mercat durant la sessió.