Corredor de comerç col·legiat

Mediador i assessor tradicional en el mercat de valors i en la contractació de títols. Actua com a fedatari públic especialitzat en els contractes sobre valors mobiliaris i en tota la contractació mercantil.