Consell d'administració

Òrgan de govern d'una societat, format per una sèrie de membres (els administradors), nomenats per la Junta General d'Accionistes. Li correspon la gestió, administració i representació de la societat. La seva composició, funcionament i facultats estan previstes en els estatuts socials.