Compravenda amb opció

És una operació borsària a termini en què qualsevol de les parts té el dret a exigir l'entrega o recepció (segons ho sol·liciti el venedor o el comprador) d'un nombre de valors de la mateixa classe, en igual nombre o múltiple dels que són objecte de l'operació inicial, tot això mitjançant una diferència a càrrec seu respecte al canvi cotitzat per al mateix valor a termini en ferm. Actualment aquest tipus d'operacions estan prohibides a la nostra borsa.