Col·lateral

Actiu que s'ofereix com a garantia addicional, en un crèdit o emissió de bons. Atès que suposa una reducció del risc de crèdit, també disminueix el cost del finançament, és a dir, els interessos oferts a l'inversor.