Certificats

Els certificats són valors negociables en borsa, emesos per una entitat financera, que repliquen sistemàticament un actiu subjacent o de referència i la seva evolució. Aquest actiu pot ser un índex borsari, un cistell d'accions o un sector específic. També hi ha certificats sobre estratègies d'inversió i poden tenir el capital garantit.