Cèdula hipotecària

Títol hipotecari emès exclusivament per entitats de crèdit, garantit forma global per la seva cartera de préstecs hipotecaris.