Capital

Recursos financers de què disposa una unitat econòmica o un subjecte per fer una inversió o activitat.