Capital de risc

Activitat financera consistent a proporcionar recursos a mitjà i llarg termini, però sense vocació de permanència il·limitada a empreses que presenten dificultats per accedir a altres fonts de finançament. També rep el nom de capital inversió, “venture capital” o “private equity”.