Accions pròpies

Accions emeses i no subscrites que són propietat de l'empresa, és a dir, que no han estat recol·locades entre els accionistes.