Acció al portador

El titular en justifica la tinença per la possessió del títol. Sistema de representació en títols de caràcter anònim davant l'acció nominativa en què es designa el titular.