En que consiste o lease-back

Consiste en que o propietario dun ben vende a súa propiedade a unha sociedade de leasing para o seu arrendamento financeiro
O lease-back é unha operación pouco coñecida que pode resultar moi útil nun momento dado, especialmente se a empresa dispón de elementos patrimoniais, pero non de tesouraría, e precisa acudir ao financiamento para ter liquidez. O lease-back, como o seu nome indica, é similar ao leasing, pero á inversa. A operación consiste en que o propietario dun ben, moble ou inmoble, véndeo a unha sociedade de leasing para subscribir, a continuación, un contrato de arrendamento financeiro sobre el.
Báner superior Clic Pay Báner superior Clic Pay
Autónomos e pemes
Tes a opción de financiar os pagamentos máis habituais do teu negocio.

O vendedor do ben obtén unha fonte de liquidez e asegúrase, a un tempo, da recuperación do elemento a través do arrendamento financeiro. A titularidade é transmitida á sociedade de leasing, mantendo a empresa vendedora os dereitos de uso sobre o este.

Xeralmente, estas operacións realízanse sobre bens inmobles, aínda que a normativa non impide que se realicen sobre bens mobles.

Tendo en conta que o activo se mantén no balance, o lease-back non supón mingua ningunha no patrimonio empresarial, aínda que, desde o punto de vista xurídico, o propietario é o que o adquiriu. O vendedor, no momento de activar o ben, deberá recoñecer a débeda coma un pasivo financeiro. A carga financeira distribuirase ao longo da vida do contrato, imputándose a perdas e ganancias conforme ao criterio de devindicación. Pola súa banda, o arrendador contabilizará o correspondente activo financeiro.

No que fai á amortización, o vendedor (e posteriormente arrendatario) continuará amortizando o activo coma se a transmisión non se producise. Tan só procederá efectuar unha reclasificación do ben atendendo ao criterio contable. Cando se produce unha venda dun activo para o seu posterior arrendamento financeiro, o beneficio da operación non se recoñecerá contablemente, producíndose, en todo caso, unha menor carga financeira polo financiamento obtido da subseguinte operación de arrendamento financeiro.

Desde o punto de vista da fiscalidade e en relación ao tratamento do IVE, o lease-back ten unha dobre consideración, como entrega de bens pola venda do activo e como prestación de servizos polo contrato de arrendamento financeiro. O IVE da venda liquidarase no momento no que se produce a operación, mentres que o do arrendamento se rexistrará a medida que se devindiquen as cotas.

Báner central Clic Pay Báner central Clic Pay
Límite de crédito Click & Pay
Para pagamento de impostos, nóminas e provedores.
Este tipo de operacións ofrecen vantaxes para ambas as dúas partes. O vendedor obtén unha inxección de liquidez ao tempo que mantén o activo no patrimonio empresarial e continúa a utilizalo na súa actividade económica, co cal non ten que prescindir dunha ferramenta de traballo e posible fonte de ingresos. As vantaxes para o comprador céntranse no aspecto financeiro máis que no patrimonial. Adquiriu un activo que lle proporcionará rendibilidade asegurada e con pouco risco.
CTA Clic Pay CTA Clic Pay
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.