Leasing BBVA

O mellor financiamento dos bens mobles ou inmobles mediante cotas de alugamento.

Podes comprar o ben unha vez finalizado o contrato de arrendamento.
 • Financiamento de ata o 100 % do importe do investimento sen impostos.
 • Elimina riscos de non-pagados.
 • Realización do pagamento dos bens adquiridos. 

Como funciona?

 • Servizo dirixido a empresas que desenvolven unha actividade comercial, industrial, agraria ou de servizos que necesitan equipamento, vehículos, mobles, un local, unha nave ou calquera outro ben. Nós compraremos o ben que nos indiques, sen importar en que país se atope, para que a túa empresa poida dispor del mediante cómodas cotas de alugamento e sen necesidade de realizar un gran desembolso.

  Ademais, cando termine o contrato de arrendamento, poderás optar pola compra do ben. Axudámosche a acometer o investimento en bens mobles e inmobles que desexes emprender, conseguindo as máximas deducións fiscais en función do seu réxime fiscal.

  • Posibilidade de asegurar os bens financiados, cubrindo, ademais -en caso de perda total e roubo-, integramente o capital pendente de amortizar.
  • Posibilidade de contratar un seguro de vida asociado á operación que cubra integramente o capital pendente de amortizar no caso de falecemento do titular.
  • Posibilidade de contratar unha cobertura de tipo de xuro que salvagarde as oscilacións de tipo nestes financiamentos a medio e longo prazo.

Vantaxes

 • Para a túa empresa
  • Financiamento de ata o 100 % do importe do investimento sen impostos, xa que o leasing se constitúe pola cantidade total da factura excluído o IVE/IXIC. 
  • É unha fórmula de financiamento a medio e longo prazo (período mínimo 2 anos para bens mobles e 10 para bens inmobles). 
  • As cotas son un gasto fiscalmente deducible (suxeito a límites nalgún caso).   
  • Realización do pagamento dos bens adquiridos, coa produtividade engadida que eles mesmos xeran. 
  • Ao permitirlle ao provedor do ben cobrar ao contado, poderás obter algún desconto que reverta no teu financiamento. 
  • Facilita o cálculo exacto dos custos de explotación.    
  • Ao termo do contrato de arrendamento, poderás optar pola compra do ben. 
  • Non necesitas ter dispoñibilidade de fondos para facer fronte ao IVE/IXIC no momento da adquisición do ben, xa que é o banco quen o paga. 
  • Difire o pagamento do IVE/IXIC en varios exercicios: evita ter un exceso de imposto soportado nun mesmo exercicio, que normalmente non se pode compensar.
  •  

  Para os teus provedores
  • Cobramento ao contado. 
  • Tesouraría inmediata. 
  • Elimina custos de financiar vendas a clientes.
  • Deixa libres outras liñas de financiamento en bancos.
  • Evita custos administrativos derivados do control da súa carteira de clientes.
  • Facilita as vendas ao ofrecer aos clientes unha modalidade alternativa de financiamento. 
  • Elimina riscos de non-pagados. 

Leasing Mobiliario

 • Está destinado a operacións de leasing en que exista un período inicial (porque o ben se estea construíndo ou porque o cliente negociase un adiamento no pagamento) e, polo tanto, encargarémonos de realizar pagamentos ao subministrador do ben, en datas distintas ata a súa finalización. 
  Posibilita financiar calquera ben moble ou inmoble cun período inicial de pagamento de cotas unicamente de xuro máis imposto, en función dos desembolsos realizados polo banco en cada momento. 
  Ao termo do contrato, o cliente arrendatario pode adquirir a titularidade dos bens, exercitando a opción de compra.

  Vantaxes fiscais:

  • Carga financeira fiscalmente deducible (sen límites).
  • Os excesos amortizados financeiramente e non deducidos fiscalmente polo devandito límite anual non se perden, senón que se poden deducir de exercicios sucesivos, respectando igual límite anual.
  • O imposto soportado nas cotas compénsase co que o cliente repercute a terceiros polo desenvolvemento da túa actividade. 

  Vantaxes económicas:

  • O período inicial do calendario de pagamentos non forma parte do prezo do contrato, polo tanto, sobre a devandita cantidade non se repercute AXD. 
  • Evítase a determinación a priori do calendario de pagamentos previsto durante o período inicial, así como a reliquidación en función das desviacións acontecidas sobre o calendario previsto.

  Leasing cota final

  Leasing con adiamento

  Agroleasing

Leasing inmobiliario

 • É unha fórmula de financiamento baixo arrendamento financeiro dirixida a empresas que desenvolven unha actividade comercial, industrial, agraria ou de servizos que lles posibilita financiar bens inmobles construídos ou en construción afectos á súa actividade. 
  Unha vez finalizado o período de arrendamento financeiro, terás a posibilidade de exercitar a opción de compra fixada no contrato. O prazo mínimo fixado por lei para este tipo de financiamento é de 10 anos. 

  Vantaxes fiscais

  • Aceleración da amortización en función da dimensión da empresa e do coeficiente de amortización fiscal do ben. 
  • Para as empresas que pola súa actividade repercuten moito imposto a terceiros, o imposto que soportan vía cotas de leasing axúdalles a compensalo.

  Leasing Inmobiliario polivalente pagamento final

Solicitar Leasing

Tamén che podería interesar

Ver máis financiamento

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA queremos axudarche a impulsar o teu negocio ofrecéndoche o financiamento que necesitas.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.
 • Engade os teus bancos á app do BBVA

  Descubre BBVA One View

  Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

  Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.

  Os teus outros bancos

  Engade os teus outros bancos á app do BBVA.

  Consulta o estado das túas contas, as túas tarxetas, últimos movementos, plans de pensións, etc., co servizo de agregación da app do BBVA.
  Leasing
  Solicitar