Xuros acredores en contas e depósitos

O tipo de xuro acredor determina os xuros que xerou ao teu favor o teu diñeiro na túa conta corrente, conta de aforro ou depósito a prazo. Pode ser fixo ou variable.