Què cobreix l'Assegurança Circulació Maquinària Agrícola?

 • Coneix en detall les cobertures:

  • Responsabilitat civil de subscripció obligatòria: L'obligació d'indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis causats per l'ús i circulació del vehicle, quan l'assegurat sigui civilment responsable en virtut del que preveu la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, sent assegurats tant el propietari del vehicle com el conductor.
  • Responsabilitat civil complementària o voluntària: En excés de la responsabilitat civil obligatòria, es garanteix fins al límit de 50.000.000 € de les indemnitzacions degudes.
  • Responsabilitat civil de la càrrega: Es garanteix la responsabilitat civil extracontractual del conductor i/o propietari per danys causats a tercers derivada dels objectes o mercaderies transportades en el vehicle assegurat fins al límit de 60.000 €.
  • Responsabilitat civil per incendi del vehicle: Es garanteix la responsabilitat civil per incendi del vehicle, per danys causats a tercers a conseqüència d'un incendi originat en el vehicle assegurat quan aquest es troba estacionat. Límit 60.000 €.
  • Responsabilitat civil per feines fetes: es garanteix el pagament de les indemnitzacions que s'hauran de satisfer com a conseqüència de la responsabilitat extracontractual derivada dels danys causats a tercers amb motiu de les feines agràries o ramaderes, fins al límit garantit en les condicions particulars. Límit: segons capital contractat 30.000 / 60.000 €.
  • Vidres: es cobreix el parabrisa, els vidres del darrere i les finestres laterals, inclosos el valor dels vidres i les despeses de col·locació/reparació, fins a un màxim de 600 € per sinistre.
  • Incendi, robatori i perduda total: Es garanteixen els danys parcials o la pèrdua que pugui patir el vehicle assegurat, com a conseqüència d'incendi, robatori o accident.
  • Aquesta cobertura comprèn, dins els límits establerts en la pòlissa, els danys parcials o la pèrdua total que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident produït per una causa exterior, violenta i instantània, en qualsevol cas independentment de la voluntat del conductor, trobant-se el vehicle tant en circulació com en repòs o en curs de transport. Per consegüent, queden expressament compresos en les garanties de l'assegurança els danys causats per:
   • Bolcada o caiguda del vehicle, xoc d'aquest amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte mòbil o immòbil.
   • Enfonsament de terrenys, ponts i carreteres.
   • Fets malintencionats de tercers, sempre que l'assegurat hagi fet el possible per evitar-los i el fet no es derivi de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí, tumult popular, fets o actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat en temps de pau, la cobertura dels quals correspon al Consorci de Compensació d'Assegurances, d'acord amb les condicions de l'article 29.
   • Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació, entenent-se que les garanties de l'assegurador en tals casos es limiten a la reparació del dany produït per l'accident i no a la de les parts defectuoses o mal conservades.
   • Danys o desperfectes ocasionats en la tapisseria interior del vehicle assegurat, a causa de l'ajuda a víctimes d'accident, fins a un màxim de 300 €.
   • El trencament de llunes, amb l'abast i les exclusions que hi ha per a aquesta cobertura.
   • Danys ocasionats per pedra que no tinguin la consideració legal de riscos extraordinaris. Quan es pacti expressament en les condicions particulars, la garantia compresa en aquest article es podrà limitar a la pèrdua total del vehicle assegurat.
  • Defensa jurídica: es cobreix l'assistència jurídica en matèria d'infraccions administratives, de trànsit, de circulació i de seguretat viària.