Suspensió de pagaments

Situació que ha de ser declarada judicialment, per la qual es reconeix que una empresa no disposa de liquiditat per fer front de manera immediata a les seves obligacions de pagament, encara que sí té actius suficients per respondre dels seus deutes (existeix la possibilitat que la venda d'actius o el desenvolupament normal de l'activitat permeti superar la situació transitòria d'il·liquiditat). Si la situació patrimonial de l'empresa és tal que els seus béns i drets de crèdit són insuficients per respondre dels seus compromisos de pagament, seria necessari instar la declaració de fallida.