Sicav (open-end investment company)

Institució d'inversió col·lectiva amb forma de societat anònima i caràcter obert (els inversors poden entrar i sortir en qualsevol moment). La gestió pot estar en mans dels administradors de la societat o d'una gestora. Com en qualsevol altra societat anònima, els accionistes participen en les juntes generals, en les condicions que estableixin els estatuts. Igual que els fons d'inversió mobiliària, inverteixen la major part del seu patrimoni en valors mobiliaris com accions, deute públic, obligacions, etc.