ROA (Return On Assets)

Ràtio que indica la rendibilitat d'una empresa en relació amb el seu actiu total; indica el rendiment que s'està obtenint dels actius. Es calcula dividint el benefici net entre l'actiu total.