ROA (Return On Assets)

Ratio que indica a rendibilidade dunha empresa en relación co seu activo total; indica o rendemento que se está a obter dos activos. Calcúlase dividindo o beneficio neto entre o activo total.