Risc de reinversió

És el que assumeix el tenidor d'un valor de renda fixa, com a conseqüència de l'efecte que pugui tenir l'evolució dels tipus d'interès en tornar a invertir els fluxos derivats de la seva inversió. Es produeix sempre pels fluxos de caixa generats i també pel reemborsament del principal o pel preu de mercat de l'actiu, en cas que l'horitzó temporal de la inversió no coincideixi amb la data de venciment d'aquest. Les variacions dels tipus d'interès produiran una rendibilitat més gran o més petita en la reinversió dels fluxos de caixa pel que fa a la inicialment prevista; d'altra banda, al venciment de l'actiu, si és necessari reinvertir el capital, el nivell dels tipus d'interès determinarà una rendibilitat més gran o més petita de la inversió durant l'últim període. En els bons cupó zero no existeix risc de reinversió perquè es percep un únic flux al venciment.