Rendiment implícit

És aquell que es calcula per la diferència entre el preu de compra de l'actiu i el que es compromet a pagar-me l'emissor (empresa, Estat, etc. ) en el moment el venciment d'aquest actiu, o sigui, quan finalitza la seva vida. Les lletres del Tresor i els pagarés d'empresa tenen un rendiment implícit.