Ràtio preu/flux de caixa

Relació entre la cotització d'una acció i el flux de caixa (benefici net més amortitzacions) per acció.