Inversió institucional

La inversió financera en borsa duta a terme per entitats amb personalitat jurídica que, de forma reiterada inverteixen en una determinada classe de valors, per ser un dels seus fins socials. Entre aquests, hi ha els fons de pensions, les companyies d'assegurances i, en general, totes les institucions financeres.