Informació periòdica de fons d'inversió

Documents informatius que la societat gestora elabora i remet als partícips de cadascun dels fons que administra, per informar-los de l'evolució del fons. Els informes semestral i anual s'han d'enviar obligatòriament i de manera gratuïta a l'inversor; l'informe trimestral es proporciona després d'haver-lo sol·licitat prèviament. A més, el partícip pot sol·licitar que se li facin arribar tots els informes per correu electrònic.