Informació financera

El flux de sortida de la informació financera tendeix a millorar la comunicació entre l'empresa i els accionistes i inversors potencials i el coneixement de la situació empresarial per facilitar l'obtenció de crèdits i la creació de contractes. També està dirigida a la presa de decisions per part dels directius interns. Aquesta informació, concretada en una sèrie de comptes i estats amb periodicitat anual, o fins i tot inferior, ha de complir uns requisits, com a forma de protegir els usuaris d'aquesta informació del correcte contingut d'aquesta, i complir, a més, els principis comptables generalment acceptats per proporcionar una imatge fidel del patrimoni de l'empresa.