Impost

Un impost és un tribut que es paga a l'Estat perquè aquest pugui suportar les despeses públiques que construeixen un sistema de benestar. És a dir, és la manera que té un país de finançar-se i obtenir els recursos necessaris per fer totes les seves funcions, com per exemple la creació i el manteniment d'infraestructures, el pagament del salari dels funcionaris o de les pensions i el manteniment dels sistemes d'educació i sanitat públics.

Una gran part dels impostos es recapta mitjançant la tributació directa de totes les persones físiques i jurídiques amb residència a Espanya que perceben algun tipus de renda. D'altra banda, els impostos indirectes els paguen tots els ciutadans independentment de la seva capacitat econòmica, condició o edat. Per entendre-ho millor, vegem en què consisteixen aquests dos tipus d'impostos.

Els impostos de tipus directe són els que graven directament l'obtenció de renda tant de les persones físiques com de les jurídiques i, per tant, la quantitat de diners que aporta cadascú es calcula en funció de les característiques personals. A Espanya s'apliquen fins a nou tipus d'impostos directes, dels quals el més important és l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Per determinar els diners que ha de pagar el contribuent en concepte d'impost directe, es tenen en compte paràmetres com la renda anual, el patrimoni i la situació familiar.

Al costat contrari dels anteriors, hi ha els impostos de tipus indirecte que, a diferència dels directes, no graven la renda sinó el consum dels contribuents. Es diuen així perquè no repercuteixen directament sobre els ingressos de les persones, sinó sobre els costos de producció i venda de les empreses, que traslladen aquests costos als consumidors mitjançant els preus. En altres paraules, els impostos indirectes són els gravàmens establerts per les autoritats sobre la producció, venda, compra o ús de béns i serveis que els productors carreguen a les despeses de producció i acaben repercutint en els preus finals.

L'exemple més popular d'impost indirecte és l'impost de valor afegit (IVA). Recau sobre les vendes, de manera que l'objecte de gravamen és el consum. A les Canàries, en lloc d'IVA, tenen l'impost general indirecte canari (IGIC), una mesura que es va instaurar per compensar la despesa de transport obligatori que pateixen els productes fins a arribar-hi.

Depenent del tipus de taxa que s'aplica en relació amb la base imposable, els impostos directes poden ser regressius, proporcionals o progressius. Els impostos regressius són els impostos en què el tipus impositiu es redueix en augmentar la base imposable. Els impostos proporcionals mantenen una taxa fixa que no varia en funció dels ingressos, mentre que, en els impostos progressius, la taxa impositiva augmenta proporcionalment a la base imposable. O el que és el mateix, com més diners té el contribuent, més diners en concepte d'impost aporta a l'Estat, com és el cas de l'IRPF.

També et podria interessar

 • Sense comissions ni condicions per gaudir d'aquests avantatges.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual de targeta de dèbit.
  • I, per descomptat, sense necessitat de domiciliar-hi la teva nòmina ni rebuts.

  Gratis, sense comissions ni condicions i sense paperassa.

  Només per a nous clients.

 • Per a joves d'entre 18 i 29 anys.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual a la teva targeta de dèbit.
  • Sense necessitat de nòmina.

  Sense comissions només per utilitzar la teva targeta una vegada al mes (treure diners, pagar les teves compres, etc.).