ICO (Institut de Crèdit Oficial)

Entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d'Economia, que té naturalesa jurídica d'entitat de crèdit i consideració d'agència financera de l'Estat. L'objectiu és promoure les activitats econòmiques que contribueixin al creixement i a la millora de la distribució de la riquesa nacional i, en especial, aquelles que, per la seva transcendència, mereixin una atenció prioritària. Com a entitat de crèdit, finança a mitjà i a llarg termini les inversions productives de les empreses establertes a Espanya, o d'empreses espanyoles que s'estableixin a l'exterior. Com agència financera de l'Estat, finança els afectats per situacions greus de crisis econòmiques, catàstrofes naturals o altres supòsits similars.