Green book

Publicació que recull detalladament els requisits necessaris per a l'admissió a cotització oficial als EUA.