Fons d'inversió mobiliària (FIM)

Fons del qual patrimoni està gairebé totalment construït per actius financers, tant de renda fixa com variable, que cotitzin i es negociïn en mercats organitzats. Aquests fons poden ser de renda fixa, mixtos de renda fixa, mixtos de renda variable i de renda variable, segons s'especialitzin en un o uns altres mercats. El patrimoni mínim per crear un FIM és de tres milions d'euros i el termini màxim per fer reemborses en els FIM és de 72 hores.