Capitalització borsària

Preu global de totes les accions d'una companyia que cotitza en borsa, referit a una data determinada. És el valor que atorga el mercat a una empresa. Aquest preu o valor s'obté en multiplicar el nombre de títols d'una empresa per l'últim preu dels títols (nre. de títols x preu de cotització). La suma de la capitalització dels valors que es negocien en un mercat constitueix la capitalització borsària d'aquest.