Blindatges

Acords presos per les Juntes Generals d'Accionistes de les societats anònimes, pels quals es modifiquen els estatuts societaris per tal d'establir limitacions al dret de vot dels accionistes (fins a un percentatge determinat, independentment del capital que posseeixin), o de fixar majories molt reforçades per modificar aquests acords de limitació. La seva finalitat és salvaguardar la composició del Consell d'Administració i assegurar el control efectiu de la societat per part d'un accionista o grup d'accionistes, ja que una eventual OPA no podria prosperar sense el seu suport.