Sota la par

Un títol s'emet o cotitza sota la par quan el preu és inferior al seu valor nominal.