Assignació

Terme utilitzat en les emissions de valors. Quan la quantitat demanada pel públic supera l'oferta, cal fer una assignació o repartiment dels valors entre els sol·licitants. També es denomina prorrateig, i sol fer-se segons normes preestablertes en les condicions de l'emissió.