Aplicació de valors

Operació sobre valors negociats en borsa, que consisteix en la compra i venda simultània d'un mateix valor, a través d'un sol intermediari borsari, per la mateixa quantitat de títols i al mateix canvi. A Espanya, la regulació de les aplicacions es recull en el RD 1416/1991 sobre operacions borsàries especials i transmissions extraborsàries de valors cotitzats i canvis mitjans ponderats, i l'Ordre ministerial, de 5 de desembre de 1991, sobre operacions borsàries especials. El sistema de contractació d'una aplicació seria el de viva veu en ròdol, i les operacions de signe contrari només podrien casar-se si en aquell moment no hi ha contrapartides al mateix preu o a un altre més favorable. Tanmateix, la norma permet que es facin aplicacions fora de l'horari i del sistema habitual de contractació, si es compleixen una sèrie de requisits de preu i volum, i es procedeix a la seva comunicació immediata a les autoritats supervisores del mercat.