Denbora aurrezten eta hobeto antolatzen lagunduko dizugu, "Kutxako txanda" zerbitzua erabilita.
Bezero gisa, edozein bulego erabil dezakezu. Bulego nagusia zein den jakiteko egin beharreko urratsak azalduko dizkizugu.
Azaldu egingo dizkizugu BBVAn atzerriko moneta eskatzeko dituzun modu desberdinak.
Begira nola jakin dezakezu ea zure bulegoak baduen "Kutxako txanda" zerbitzua.
4 erakusten 4tik emaitza(k)