ROE (Return On Equity)

Ràtio que indica la relació entre el benefici net obtingut per la societat i els seus recursos propis, i ofereix una mesura de la rendibilitat que ofereixen els propietaris de l'empresa, és a dir, els seus accionistes.