Rendibilitat per dividend

Consisteix en el guany que obté un accionista pel cobrament del dividend que li paga la societat de la qual és propietari a càrrec dels beneficis. Com més baixi el preu, més gran serà la rendibilitat per dividend si el pagament a l'accionista es manté.