Rendiment explícit

És la qualificació que rep la rendibilitat que ofereixen els bons, les cèdules o les obligacions. Quan es fa una emissió i es fixa un tipus d'interès anual, ja sigui fix o variable.