Ràtio d'endeutament

Indiquen el pes que tenen els recursos aliens en el finançament de l'activitat empresarial. Els més utilitzats són la ràtio de palanquejament (deute amb cost / recursos propis), la d'estructura financera (deute amb cost / (recursos propis + deute amb cost) i la de cobertura de despeses financeres (benefici abans d'interessos i impostos / despeses financeres). Mostren als inversors el risc que té l'empresa, pel que fa a la possibilitat de fer front als seus deutes amb els recursos que disposa.