Pay back

Terme anglosaxó que pot definir-se com el temps que triga a recuperar-se el desemborsament d'una inversió o termini d'amortització. S'utilitza com un criteri de selecció d'inversions considerant el factor temps.