Invertir

Destinar l'estalvi a la compra de béns d'equipament, de béns de capital o d'actius financers, per obtenir-ne una rendibilitat.