Impost sobre societats

Impost directe que grava el benefici brut de les empreses després d'interessos i amortitzacions amb un tipus únic.